بازدید و سرکشی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران و هیئت همراه  از شهرداری بجنورد و اداره کل تأمین اجتماعی (مورخ 98/06/25 پیگیری مناسب سازی دستگاه، هماهنگی و نظارت بر برنامه های حوزه ایثار و شهادت، نظارت بر چگونگی اجرای قوانین کاربردی ایثارگران و...)
بازدید و سرکشی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران و هیئت همراه از شهرداری بجنورد و اداره کل تأمین اجتماعی (مورخ ۹۸/۰۶/۲۵ پیگیری مناسب سازی دستگاه، هماهنگی و نظارت بر برنامه های حوزه ایثار و شهادت، نظارت بر چگونگی اجرای قوانین کاربردی ایثارگران و...)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
منبع دفتر امور ایثار گران استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۰۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی